Sa STEMom raSTEMo

U području obrazovanja, znanosti i istraživanja registrirano je ukupno 5.469 udruga od čega se specifičnim područjem popularizacije znanosti
bavi svega 594 udruga te je svega nešto više od 1% udruga svoje aktivnosti usmjerilo na popularizaciju znanosti te se ukazuje jaka potreba za
jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva u podruju STEMa u RH. Rezultati istraživanja provedenog u Hrvatskoj na ukupno 7890
ispitanika u dobi od 10 do 18 godina pokazali su prosječnu usvojenost bioloških znanja ispod 50%. Djeca i mladi su pokazali slab interes za
ekološke teme i održivi razvoj te su se uglavnom izrazili da ne bi odabrali za svoje buduće zanimanje iz područja znanosti i tehnologije. Uočeni su
problemi u području apstraktnih sadržaja, što su često upravo sadržaji STEM-a. I dok su opći pokazatelji naklonosti mladih za ovo školsko
područje te za zanimanja u STEM području u stalnom padu, većina nositelja općih i obrazovnih politika, i na europskoj i na nacionalnoj razini,
zainteresirana je za mijenjanje tih trendova. Razlozi su u pravilu povezani s tehnološkim napretkom, osiguranjem inovativnosti i konkurentnosti
gospodarstva. Prirodoslovna pismenost danas se smatra jednom od ključnih kompetencija u suvremenom društvu koje je svakodnevno suočeno s
globalnim problemima poput nedostatka pitke vode, onečišćenje zraka, nedostatak energije, pretjeranog crpljenja prirodnih bogatstava, epidemija i
pandemija bolesti. Budući da znanje o prirodnim znanostima i tehnologijama značajno doprinosi osobnom, društvenom i profesionalnom životu
pojedinaca, razumijevanje prirodnih znanosti i tehnologije središnja je komponenta pripremljenosti za život mladih ljudi.
Kao odgovor na navedene probleme osmišljen je projekt Sa STEMom raSTEMo. Provedbom specifičnih programa za jačanje kapaciteta 1
organizacije civilnog društva unaprijedit će vlastite stručne i tehničke kapacitete te će u suradnji s 2 partnera uspostaviti Park znanosti
Jastrebarsko, i razviti i provesti više različitih aktivnosti za djecu, mlade i opću populaciju s ciljem popularizacije STEM-a.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Kroz specifični program edukacije trening za trenere te sudjelovanje na 6 međunarodnih konferencija, ojačati stručne kapacitete prijavitelja za
provedbu programa u području popularizacije STEM-a.
2. Uz partnersku suradnju uspostaviti trajni postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a na području grada
Jastrebarsko.
3. Pripremom i realizacijom 5 višednevnih i 20 jednodnevnih radionica popularizirati STEM na području RH te prezentirati razvijene nove
inovativne modele podučavanja u području STEM-a uz sudjelovanje polaznika s naglaskom na prilagodbu života u post – pandemijskom
razdoblju.
Projekt će se bazirati na PRIMJERIMA DOBRE PRAKSE IZ EU ZEMALJA uz razvoj i primjenu INOVATIVNIH METODA UČENJA te i
digitalnih obrazovnih platformi. Pokazalo se da su vrlo posjećeni tzv. festivali znanosti, događanja poput Noći biologije, Čarolija u kemiji,
Otvorenih dana Sveučilišta te Otvorenih dana Institut R. Bošković tijekom kojih djeca i mladež mogu rješavati postavljene probleme, sudjelovati
u radionicama te u interaktivnim predavanjima. Uspostava Parka znanosti Jastrebarsko i razvoj specifičnih događanja i programa, dodatno će
doprinijeti tom trendu.
Kroz ovaj dvogodišnjim projektom, 10 sudionika prijavitelja i partnera sudjelovat će na trening za trener, programu te će sudjelovati na 6
međunarodnih konferencija. Uspostavit će se 1 Park znanosti Jastrebarsko, uz mentorstvo i pilot programe.
Osmislit će se i provesti 5 višednevnih radionica za 100 djece od 6-12 g, te će se provesti 20 jednodnevnih događanja diljem RH za minimalno
1000 sudionika, od kojih će 500 biti djeca i mladi od 6-15 g.
Projekt je usklađen s Prioritetnom osi 4. „Dobro upravljanje“ u okviru OPULJP-a, te prioriteta 11.ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji
osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i
teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, kao i Specifičnog cilja 11.ii.1 „Razvoj kapaciteta
organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja“. Također je u
skladu s jednim od prioriteta Strategije „Europa 2020“ pametan rast razvijanjem gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama i s tematskim
krugom prijedloga Akcijskog plana „Znanost i društvo“- čiji su glavni ciljevi Znanstvena i tehnološka znanja kao dio osnovnih znanja i vještina
građana i Promicanje znanstvenoga pogleda na svijet i kritičkog mišljenja. Projekt je u skladu sa „Strategijom znanosti, obrazovanja i
tehnologije“ u području cjeloživotnog učenja nadovezujući se na ciljeve 1. cilj: Izgraditi sustav za identificiranje, poticanje i razvoj sposobnosti
i potencijala pojedinaca te ojačati službe za cjeloživotno osobno i profesionalno usmjeravanje.